Algemene Voorwaarden

E-mail: info@quickwebdesign.nl

Website: https://www.quickwebdesign.nl/

BTW Nummer: NL003718872B75

KvK Nummer: 82728682

Definities

 1. QuickWebDesign.nl: QuickWebDesign.nl, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 82728682.
 2. Klant: degene met wie QuickWebDesign.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: QuickWebDesign.nl en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens QuickWebDesign.nl.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Algemeen

QuickWebDesign.nl is in geen geval aansprakelijk voor het publiceren van afbeeldingen waarvoor geen beeldlicentie is verkregen voor de doeleinden die verbonden zijn aan het door QuickWebDesign.nl op te leveren eindproduct. Eveneens kan QuickWebDesign.nl geen schade worden aangerekend die het directe of indirecte gevolg is van diensten door of producten van derden.
De diensten van QuickWebDesign.nl worden aangeboden zonder enige garantie of aanspraak uit juistheid. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Contact

Het is niet toegestaan om onder een valse identiteit het contactformulier in te vullen, het is echter alleen bedoelt voor het serieus aanvragen van websites of voor andere vragen onder heuse contactgegevens. Op het moment dat er een valse identiteit wordt ingevuld zonder serieuze aanvraag of vraag, kunnen daar consequenties voor volgen.

Prijzen

 1. QuickWebDesign.nl valt onder de KOR regeling, dat houdt in dat QuickWebDesign.nl geen btw hoeft betalen, maar dus ook geen btw kan vorderen. De klant kan dus ook geen btw vorderen over het tarief van een bestelling bij QuickWebDesign.nl.
 2. Alle prijzen die QuickWebDesign.nl hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 3. Alle prijzen die QuickWebDesign.nl hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan QuickWebDesign.nl te allen tijde wijzigen.
 4. Partijen komen voor een dienstverlening door QuickWebDesign.nl een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. QuickWebDesign.nl is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient QuickWebDesign.nl de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 8. QuickWebDesign.nl heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal QuickWebDesign.nl prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 10. De consument heeft het recht om de overeenkomst met QuickWebDesign.nl op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. QuickWebDesign.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering  te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat QuickWebDesign.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. QuickWebDesign.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is QuickWebDesign.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan QuickWebDesign.nl.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag QuickWebDesign.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van QuickWebDesign.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door QuickWebDesign.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan QuickWebDesign.nl te betalen.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor QuickWebDesign.nl enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. QuickWebDesign.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. QuickWebDesign.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat QuickWebDesign.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat QuickWebDesign.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan QuickWebDesign.nl.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert QuickWebDesign.nl de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door QuickWebDesign.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart QuickWebDesign.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door QuickWebDesign.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door QuickWebDesign.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant QuickWebDesign.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen QuickWebDesign.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat QuickWebDesign.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat QuickWebDesign.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan QuickWebDesign.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling QuickWebDesign.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als QuickWebDesign.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan QuickWebDesign.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid QuickWebDesign.nl

 1. QuickWebDesign.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien QuickWebDesign.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. QuickWebDesign.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien QuickWebDesign.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van QuickWebDesign.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer QuickWebDesign.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door QuickWebDesign.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat QuickWebDesign.nl in verzuim is.
 3. QuickWebDesign.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien QuickWebDesign.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van QuickWebDesign.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan QuickWebDesign.nl kan worden toegerekend in een van de wil van QuickWebDesign.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van QuickWebDesign.nl kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor QuickWebDesign.nl1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat QuickWebDesign.nl er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. QuickWebDesign.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. QuickWebDesign.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal QuickWebDesign.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van QuickWebDesign.nl.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat QuickWebDesign.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar QuickWebDesign.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2022.

Scroll naar boven
×